Precios Spot para 22 Enero
BASE
€47.27
Eur/MWh
PEAK
€53.49
Eur/MWh
BASE
€45.86
Eur/MWh
PEAK
€50.66
Eur/MWh
SOLAR
€51.76
Eur/MWh
E-P
€1.42
Eur/MWh
P-E
€0.00
Eur/MWh
BASE
€48.40
Eur/MWh
BASE
€45.90
Eur/MWh
Todos los precios de referencia para 21 Enero
 • Todos los precios de referencia
 • PVB-ES Futures Precios de referencia
 • SPEL Base Futures Precios de referencia
 • SPEL Peak Futures Precios de referencia
 • SPEL Base Forwards Precios de referencia
 • SPEL Base Swaps Precios de referencia
 • PTEL Base Futures Precios de referencia
 • SPEL Base Options on Futures Precios de referencia
 • SPEL Solar Futures Precios de referencia
 • PTEL Base Mini Swaps Precios de referencia
 • DEEL Base Futures Precios de referencia
 • FREL Base Futures Precios de referencia
FGE
D We22Jan-20
€11.96
Eur/MWh
FGE
WE 25Jan-20
€11.40
Eur/MWh
FGE
WkDs05-20
€11.71
Eur/MWh
FGE
BoM We22Jan-20
€11.71
Eur/MWh
FGE
M Feb-20
€11.88
Eur/MWh
FGE
Q2-20
€11.53
Eur/MWh
FGE
Sum-20
€11.56
Eur/MWh
FGE
YR-21
€16.16
Eur/MWh
FTB
D We22Jan-20
€47.27
Eur/MWh
FTB
WE 25Jan-20
€41.50
Eur/MWh
FTB
Wk05-20
€40.75
Eur/MWh
FTB
M Feb-20
€41.32
Eur/MWh
FTB
Q2-20
€40.82
Eur/MWh
FTB
YR-21
€46.80
Eur/MWh
FTK
D We22Jan-20
€53.49
Eur/MWh
FTK
Wk05-20
€43.95
Eur/MWh
FTK
M Feb-20
€44.55
Eur/MWh
FTK
Q2-20
€44.03
Eur/MWh
FTK
YR-21
€49.23
Eur/MWh
FWB
Wk05-20
€40.75
Eur/MWh
FWB
M Feb-20
€41.32
Eur/MWh
FWB
Q2-20
€40.82
Eur/MWh
FWB
YR-21
€46.80
Eur/MWh
SWB
D We22Jan-20
€47.27
Eur/MWh
SWB
WE 25Jan-20
€41.50
Eur/MWh
SWB
Wk05-20
€40.75
Eur/MWh
SWB
M Feb-20
€41.32
Eur/MWh
SWB
Q2-20
€40.82
Eur/MWh
SWB
YR-21
€46.80
Eur/MWh
OEB
M Feb-20 (CALL 41)
€0.87
Eur/MWh
OEB
M Feb-20 (PUT 41)
€0.55
Eur/MWh
OEB
Q2-20 (CALL 42)
€1.00
Eur/MWh
OEB
Q2-20 (PUT 41)
€1.60
Eur/MWh
OEB
YR-21 (CALL 48)
€2.68
Eur/MWh
OEB
YR-21 (PUT 47)
€3.32
Eur/MWh
FTS
D We22Jan-20
€51.76
Eur/MWh
FTS
WE 25Jan-20
€41.49
Eur/MWh
FTS
Wk05-20
€41.90
Eur/MWh
FTS
M Feb-20
€42.47
Eur/MWh
FTS
Q2-20
€41.97
Eur/MWh
FTS
YR-21
€46.94
Eur/MWh
FPB
D We22Jan-20
€45.86
Eur/MWh
FPB
WE 25Jan-20
€40.65
Eur/MWh
FPB
Wk05-20
€40.59
Eur/MWh
FPB
M Feb-20
€41.15
Eur/MWh
FPB
Q2-20
€40.91
Eur/MWh
FPB
YR-21
€46.83
Eur/MWh
SPB
D We22Jan-20
€45.86
Eur/MWh
SPB
WE 25Jan-20
€40.65
Eur/MWh
SPB
Wk05-20
€40.59
Eur/MWh
SPB
M Feb-20
€41.15
Eur/MWh
SPB
Q2-20
€40.91
Eur/MWh
SPB
YR-21
€46.83
Eur/MWh
FDB
D We22Jan-20
€45.90
Eur/MWh
FDB
WE 25Jan-20
€31.85
Eur/MWh
FDB
Wk05-20
€27.87
Eur/MWh
FDB
M Feb-20
€34.68
Eur/MWh
FDB
Q2-20
€34.51
Eur/MWh
FDB
YR-21
€42.83
Eur/MWh
FFB
D We22Jan-20
€48.40
Eur/MWh
FFB
WE 25Jan-20
€35.50
Eur/MWh
FFB
Wk05-20
€31.63
Eur/MWh
FFB
M Feb-20
€37.84
Eur/MWh
FFB
Q2-20
€32.75
Eur/MWh
FFB
YR-21
€44.78
Eur/MWh

Mensagens del Mercado

Trading Session Events
02/12/2019
|
10:51
Price Limits

FTB Jan-20 4€

Trading Session Events
09/12/2019
|
07:56
Price limits

FTB Jan-20 5€ ; FTB Feb-20 5€ ; FTB Q1-20 4€ ; FTB Q2-20 4€ ; FTB YR-20 3€

Trading Session Events
22/11/2019
|
07:27
Fast Market

FTB Q1-20

Trading Session Events
09/12/2019
|
07:51
Fast Market

FTB Q1-20 ; FTB Q2-20 ; FTB YR-20