Preços Spot para 06 Agosto
BASE
€37.36
Eur/MWh
PEAK
€38.71
Eur/MWh
BASE
€37.32
Eur/MWh
PEAK
€38.71
Eur/MWh
SOLAR
€38.04
Eur/MWh
E-P
€0.04
Eur/MWh
P-E
€0.00
Eur/MWh
BASE
€36.72
Eur/MWh
BASE
€33.28
Eur/MWh
Todos os preços de referência para 05 Agosto
 • Todos os preços de referência
 • PVB-ES Futures Preços de referência
 • SPEL Base Futures Preços de referência
 • SPEL Peak Futures Preços de referência
 • SPEL Base Forwards Preços de referência
 • SPEL Base Swaps Preços de referência
 • PTEL Base Futures Preços de referência
 • SPEL Base Options on Futures Preços de referência
 • SPEL Solar Futures Preços de referência
 • PTEL Base Mini Swaps Preços de referência
 • DEEL Base Futures Preços de referência
 • FREL Base Futures Preços de referência
FGE
D Th06Aug-20
€9.44
Eur/MWh
FGE
WE 08Aug-20
€8.70
Eur/MWh
FGE
WkDs33-20
€9.11
Eur/MWh
FGE
BoM Th06Aug-20
€9.11
Eur/MWh
FGE
M Sep-20
€9.60
Eur/MWh
FGE
Q4-20
€11.64
Eur/MWh
FGE
Win-20
€12.71
Eur/MWh
FGE
YR-21
€13.74
Eur/MWh
FTB
D Th06Aug-20
€37.36
Eur/MWh
FTB
WE 08Aug-20
€31.64
Eur/MWh
FTB
Wk33-20
€36.75
Eur/MWh
FTB
M Sep-20
€39.35
Eur/MWh
FTB
Q4-20
€42.70
Eur/MWh
FTB
YR-21
€44.05
Eur/MWh
FTK
D Th06Aug-20
€38.71
Eur/MWh
FTK
Wk33-20
€38.52
Eur/MWh
FTK
M Sep-20
€41.24
Eur/MWh
FTK
Q4-20
€44.76
Eur/MWh
FTK
YR-21
€47.37
Eur/MWh
FWB
Wk33-20
€36.75
Eur/MWh
FWB
M Sep-20
€39.35
Eur/MWh
FWB
Q4-20
€42.70
Eur/MWh
FWB
YR-21
€44.05
Eur/MWh
SWB
D Th06Aug-20
€37.36
Eur/MWh
SWB
WE 08Aug-20
€31.64
Eur/MWh
SWB
Wk33-20
€36.75
Eur/MWh
SWB
M Sep-20
€39.35
Eur/MWh
SWB
Q4-20
€42.70
Eur/MWh
SWB
YR-21
€44.05
Eur/MWh
OEB
M Sep-20 (PUT 37)
€0.28
Eur/MWh
OEB
M Sep-20 (CALL 39)
€1.28
Eur/MWh
OEB
Q4-20 (CALL 43)
€1.63
Eur/MWh
OEB
Q4-20 (PUT 40)
€0.69
Eur/MWh
OEB
YR-21 (PUT 44)
€1.39
Eur/MWh
OEB
YR-21 (CALL 44)
€1.44
Eur/MWh
FTS
D Th06Aug-20
€38.04
Eur/MWh
FTS
WE 08Aug-20
€30.69
Eur/MWh
FTS
Wk33-20
€36.72
Eur/MWh
FTS
M Sep-20
€39.32
Eur/MWh
FTS
Q4-20
€42.67
Eur/MWh
FTS
YR-21
€45.16
Eur/MWh
FPB
D Th06Aug-20
€37.32
Eur/MWh
FPB
WE 08Aug-20
€31.63
Eur/MWh
FPB
Wk33-20
€36.75
Eur/MWh
FPB
M Sep-20
€39.44
Eur/MWh
FPB
Q4-20
€42.38
Eur/MWh
FPB
YR-21
€44.08
Eur/MWh
SPB
D Th06Aug-20
€37.32
Eur/MWh
SPB
WE 08Aug-20
€31.63
Eur/MWh
SPB
Wk33-20
€36.75
Eur/MWh
SPB
M Sep-20
€39.44
Eur/MWh
SPB
Q4-20
€42.38
Eur/MWh
SPB
YR-21
€44.08
Eur/MWh
FDB
D Th06Aug-20
€33.28
Eur/MWh
FDB
WE 08Aug-20
€29.25
Eur/MWh
FDB
Wk33-20
€34.79
Eur/MWh
FDB
M Sep-20
€36.02
Eur/MWh
FDB
Q4-20
€38.42
Eur/MWh
FDB
YR-21
€40.04
Eur/MWh
FFB
D Th06Aug-20
€36.72
Eur/MWh
FFB
WE 08Aug-20
€31.79
Eur/MWh
FFB
Wk33-20
€38.18
Eur/MWh
FFB
M Sep-20
€39.81
Eur/MWh
FFB
Q4-20
€52.23
Eur/MWh
FFB
YR-21
€45.04
Eur/MWh